Istra – Požari


wrf

Indeks je razvio američki meteorolog Donald A. Haines. Hainesov indeks u operativnoj se praksi od 1988. koristi na cijelom teritoriju SAD-a, a već dulje i u Australiji, osobito na području Tasmanije, Victorije i Novog Južnog Walesa. U Hrvatskoj se Hainesov indeks u operativnom radu počeo koristiti 2013. godine kao dodatni alat za izdavanje upozorenja na vremenske prilike posebno opasne za potencijalno ekstremno ponašanje požara raslinja.


Poznato je da suh i nestabilan zrak povećava vjerojatnost da požari raslinja postanu veliki i/ili nepredvidljivi (ekstremni). Veza između ponašanja požara i suhog, nestabilnog zraka empirički je kvantificirana uvođenjem Hainesova indeksa. Hainesov indeks (HI) jednostavan je indeks koji se temelji na vertikalnoj stopi ohlađivanja u sloju zraka u kombinaciji sa sadržajem vlage u tom sloju.

Index se prikazuje u vrijednostima između 2 i 6. Manje su vrijednosti u termički stabilnom i vlažnom zraku, a veće u termički nestabilnom i sušem zraku. Index 6 znači da je potencijal širenja požara velik, a širenje može biti nepredvidljivo. 5 je srednji potencijal, a vrijednosti niže od 4 predstavljaju vrlo nizak potencijal. (Vatrogastvo i upravljanje požarima, Vol. IV. Broj 2., 2014.).

Index ne prikazuje vjerojatnost nastanka požara.